Italy (Italia) » Lombardy (Lombardia) » Milan (Milano) » Milan Cathedral (Duomo Di Milano) » Churches And Religious Sites » #duomodimilano #duomo #piazzaduomo #piazzadelduomo #duomoriflette #riflessi #duomopioggia #milanocentro #milan #milano #milanocity